fbpx
 

CO4UAlgemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van CO4U, die op open inschrijving worden aangeboden en waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.
 2.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt, vooraf of tijdens de training, en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door CO4U, haar medewerkers en docenten, vertrouwelijk behandeld.
 4. Lesmateriaal dat vooraf of tijdens de trainingen aan deelnemers wordt verstrekt, wordt hun eigendom (danwel, indien van toepassing, van hun werkgever). Het intellectuele eigendom met betrekking tot de training en het lesmateriaal is voorbehouden aan CO4U.
 5. Het copyright van al het lesmateriaal dat voor, tijdens of na de trainingen wordt verstrekt, berust bij CO4U. Kopiëren van (delen van) lesmateriaal of het verstrekken aan derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van CO4U.

Artikel 2. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. CO4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. CO4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of de training naar een andere datum te verplaatsen indien er voor een training minder dan 6 deelnemers zijn.
 3. Indien de training door overmacht door CO4U wordt geannuleerd, wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd. CO4U is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die als gevolg van de annulering op enigerlei wijze ontstaan.
 4. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding, uitgezonderd bij aanmelding binnen 14 dagen voor de feitelijke start van de training in welk geval geen bedenktijd meer van toepassing is. De deelnemer die wil afzien van de cursus dient per email bij CO4U aan te geven af te zien van inschrijving. Eventueel reeds betaalde cursusgelden worden dan volledig geretourneerd.
 5. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training, is de deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de training vindt er geen restitutie van lesgels plaats en/of wordt de deelnemer 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 6. Deelnemer behoort te zorgen voor een goede internetverbinding voor het volgen van de online trainingen. Mocht de training voor de deelnemer niet doorgaan doordat de internetverbinding van de deelnemer niet naar behoeven werkt dan vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 3. Overmacht

 1. CO4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien CO4U daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Indien de trainer door overmacht verhinderd is, wordt vervanging gezocht óf komt de trainingsdag te vervallen. Er wordt in het laatste geval zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt. Er wordt geen restitutie verstrekt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CO4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CO4U niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling en incassokosten

 1. Als de betaling van het volledige factuurbedrag door CO4U is ontvangen, wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving.
 2. De volledige betaling dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training door CO4U te zijn ontvangen. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van de volledige factuur, dan wordt de aanmelding geannuleerd. Er vindt dan geen restitutie van een eventuele aanbetaling plaats.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Indien CO4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. CO4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CO4U is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van CO4U is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. CO4U is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. CO4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.